برگزيده چهره ماندگار صنعت و تجارت در سال 89   منتخب برند صنعت تاسيسات در سال 89   اولين همايش نام آوران عرصه توليد ورقابت بين الملل در سال 90   تقدير شده در همايش استانداردها پلي به سوي بازار جهاني 93برگزيده همايش مديران ارزش آفرين در توسعه ملي در سال 92 همايش ملي نام آوران عرصه توليد و رضايتمندي مشتري در سال 92  اجلاس جهاني نشان منتخب در سال 91   منتخب اولين همايش رضايتمندي مشتري در سال 90   برگزيده همايش استاندارد ، كيفيت و توليدات صادرات محور در سال 91