شرايط نمايندگي

 1- شایستگی و حسن شهرت شخص متقاضی ( حقیقی یا حقوقی)

2- داشتن حداقل سه سال سابقه كار

3- تهیه فروشگاه و یا دفتری مناسب جهت اخذ نمایندگی و یا عاملیت فروش ( موقعیت مکانی مناسب ضروری است)

4- تهیه پروانه کسب تأسیسات به نام متقاضی

5- داشتن حساب بانکی فعال که به نام شخص متقاضی بوده و حداقل یک سال از کارکرد خوب آن سپری شده باشد.

6- اجازه نصب تابلو والترو بر روی سر درب ورودی مغازه و یا دفتر

7- محصولات والترو باید بعنوان اولین گزینه فروش از طرف شخص متقاضی به خریدار پیشنهاد گردد.

8- شخص متقاضی موظف به دانستن حداقل دانش فنی تأسیسات می باشد تا در زمینه فروش با مشکـلاتی روبرو نگردد. ( در صـورت تمــایل می تواند در کلاسهای آمــوزشی والترو سرویس در شرکت ثبت نام نماید.)

9- همکاران محترمی که درخواست اخذ نمایندگی انحصاری فروش در شهر و یا استان خود را دارند در صورت موافقت واحد فروش با درخواست آنان پس از کارشناسـی و تعیین حداقل سقف خرید برای یک سال ، نماینده محترم موظف می گردد بصورت پیشاپیش چک های خرید هر ماه خود را به مدت یک سال قرارداد به شرکت تحویل نماید تا خرید فوق بعنوان حداقل سفارش برای وی منظور گردد.

10- حیطه فعالیت شخص متقاضی در چارچوبی که در قرارداد ذکر گردیده می باشد و نباید از آن تخطی نماید.

11- اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به عقد قرارداد با شرکت معتمد اندیشه و کار برتر نمایند بعنوان نمـاینـده رسـمی شـرکـت شنـاخته می شوند و از حمایت های تعیین شده در قرارداد برخوردار می گردند. در غیر اینصورت شرکت تعهدی نسبت به آنها نداشته و بعنوان عامل فروش تلقی می گردند.