الزامات نصب دودکش روکار با مکش طبیعی ...

  الزامات نصب دودکش روکار با مکش طبیعی

 * حداکثر استفاده از دو زانوی نود درجه مجاز میباشد.

* دودکش ها باید توسط بست مناسب به دیوار محکم گردند .

* هر وسیله گازسوز باید دارای دودکش مجزا و همچنین مجهز به کلاهک باشد .

*کلاهک H دودکش باید حداقل 60 سانتی متر از لبه پشت بام ارتفاع داشته باشد.

* دودکش وسایل گاز سوز نباید در محل عبور از پنجره مستقیما با شیشه در تماس باشد .در چنین شرایطی در اثر حرارت و افتادن دودکش امکان شکستن شیشه وجود دارد.

* در صورتی که ارتفاع دودکش فلزی بیشتر از سه متر باشد جدار بیرونی آن باید عایق گردد در غیر این صورت دمای محصولات احتراق پایین آمده و تخلیه دود بدرستی انجام نمیگردد.